ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

Τι είναι η Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη είναι η ελικοειδής διάταση των φλεβών του όρχεως (όπως αντίστοιχα οι κιρσοί στα κάτω άκρα). Η Κιρσοκήλη όρχεων εμφανίζεται στο 90% των περιπτώσεων αριστερά.

kirsokili02(πηγή: www.britannica.com)

Πως ταξινομείται η Κιρσοκήλη;

Η Κιρσοκήλη χαρακτηρίζεται ως υποκλινική, όταν δεν ψηλαφείται κατά την κλινική εξέταση και διαγιγνώσκεται μέσω υπερηχοτομογραφήματος οσχέου με έγχρωμο Doppler ροής. Η Κιρσοκήλη χαρακτηρίζεται ως 1ου βαθμού, εάν ψηλαφάται μόνο κατά τη δοκιμασία Valsava. Αντιστοίχως, εάν είναι ψηλαφητή εν ηρεμία, αλλά μη ορατή, χαρακτηρίζεται ως 2ου βαθμού, ενώ εάν είναι ψηλαφητή και ορατή εν ηρεμία, ταξινομείται ως 3ου βαθμού.

Συχνότητα εμφάνισης της Κιρσοκήλης

Αφορά το 10 – 15% του άρρενος πληθυσμού. Στους υπογόνιμους άνδρες ανευρίσκεται Κιρσοκήλη ωστόσο στο 20 – 40% εξαυτών.

Κλινική εικόνα της Κιρσοκήλης

Η κλινική εικόνα συνίσταται στη διόγκωση του σύστοιχου ημιοσχέου, εμφανή σε όρθια θέση ή σε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Δύναται να συνυπάρχει αίσθημα βάρους στο όσχεο.

Διάγνωση της Κιρσοκήλης

Η διάγνωση της Κιρσοκήλης τίθεται με την κλινική εξέταση (βλέπε κλινική εικόνα) και κυρίως με το έγχρωμο Doppler υπερηχοτομογράφημα (Triplex) οσχέου.

Ο ασθενής εξετάζεται σε ύπτια, καθώς και σε όρθια θέση, εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Η εξέταση περιλαμβάνει τη μέτρηση της διαμέτρου της έσω σπερματικής φλέβας και ακολούθως την ύπαρξη παλίνδρομης ροής στο φλεβικό δίκτυο κατά τη διάρκεια του χειρισμού Valsalva (αύξηση ενδοκοιλιακής πιέσεως).

kirsokili03Εικόνα Κιρσοκήλης στο Triplex οσχέου (πηγή: www.med-ed.virginia.edu)

kirsokili04Εικόνα Κιρσοκήλης σε Triplex οσχέου

Αντιμετώπιση & Θεραπεία της Κιρσοκήλης - Πότε πρέπει να χειρουργείται η Κιρσοκήλη

Η θεραπεία της κιρσοκήλης επιβάλεται όταν διαπιστώνεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ατροφία του συστοίχου όρχεως καθώς και εάν υπάρχουν υποκειμενικά ενοχλήματα (αίσθημα βάρους ή ορχικό άλγος). Περαιτέρω προφανή ένδειξη για χειρουργική επέμβαση της κιρσοκήλης αποτελεί τυχόν διαταραχή της σπερματογένεσης, που δύναται να περιλαμβάνει: ολιγοσπερμία (μείωση αριθμού σπερματοζωαρίων), ασθενοσπερμία (μείωση κινητικότητας), τερατοσπερμία (εμφάνιση παθολογικών μορφών)

Κιρσοκήλη & Υπογονιμότητα - Γιατί η Κιρσοκήλη μπορεί να επηρεάσει την Σπερματογένεση;

Η κιρσοκήλη δύναται να επηρεάσει τη σπερματογένεση και ακολούθως την ανδρική γονιμότητα, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας των όρχεων (μέσω φλεβικής στάσης, αυξημένης ενδοορχικής αιματικής διήθησης και διαταραχών στην μικροκυκλοφορία των όρχεων). Η φυσιολογική θερμοκρασία των όρχεων είναι 2 - 4 ◦ C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του ορθού. Επιπλέον ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η διαταραχής της ορχικής αιματικής μικροκυκλοφορίας, λόγω χρόνιας φλεβικής στάσης με συνακόλουθη ιστική υποξία. Εν τέλει η δυσμενής επηρροή στη σπερματογένεση οφείλεται και στην παλινδρόμησης αίματος από την αριστερή νεφρική φλέβα προς την έσω σπερματική με μεταφορά τοξικών μεταβολιτών της νεφρικής και επινεφριδιακής λειτουργίας σε αμφότερους τους όρχεις (φλεβική επικοινωνία μεταξύ των ημιοσχέων).

Υπάρχει συντηρητική Θεραπεία της Κιρσοκήλης;

Το χειρουργείο αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη μορφή θεραπείας της κιρσοκήλης.

Χειρουργείο Κιρσοκήλης

Η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης, συνίσταται στην απολίνωση της σπερματικής φλέβας στο ύψος του έσω στομίου του βουβωνικού πόρου (τεχνική κατά IVANISSEVITCH) ή στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο (τεχνική κατά PALOMO). Σε ύπαρξη κλινικής κιρσοκήλης αριστερά και υποκλινικής δεξιά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμφοτερόπλευρα.

Η μικροχειρουργική μέθοδος φαίνεται να έχει, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά την εγχείρηση κιρσοκήλης ο ασθενής δύναται είτε την ίδια είτε το αργότερο την άλλη μέρα να μεταβεί στην οικία του υπό την προϋπόθεση της ολιγοήμερης αποχής από βαριά σωματική καταπόνηση.