Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

kirsokili02(πηγή: www.britannica.com)

Τι είναι Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη είναι η ελικοειδής διάταση των φλεβών του όρχεως (όπως αντίστοιχα οι κιρσοί στα κάτω άκρα). Πρόκειται για μάζα διευρυμένων φλεβών που εντοπίζονται εντός του οσχεϊκού σάκου.

Η κιρσοκήλη οφείλεται σε ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου, το οποίο σημαίνει πως οι βαλβίδες που ρυθμίζουν τη ροή του αίματος είναι ανεπαρκείς. Ἐτσι δημιουργείται στάση του αίματος με συνακόλουθη διεύρυνση των φλεβών και αύξηση της θερμοκρασίας.

Η κιρσοκήλη όρχεων εμφανίζεται, λόγω ανατομικής ιδιαιτερότητας στην εκβολή της αριστερής έσω σπερματικής φλέβας απευθείας από τη νεφρική φλέβα, στο 90% των περιπτώσεων αριστερά.

Πως ταξινομείται η Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη χαρακτηρίζεται ως υποκλινική, όταν δεν ψηλαφείται κατά την κλινική εξέταση και διαγιγνώσκεται μέσω υπερηχοτομογραφήματος οσχέου με έγχρωμο Doppler ροής.

Χαρακτηρίζεται ως 1ου βαθμού, εάν ψηλαφάται μόνο κατά τη δοκιμασία Valsava. Αντιστοίχως, εάν είναι ψηλαφητή εν ηρεμία, αλλά μη ορατή, χαρακτηρίζεται ως 2ου βαθμού, ενώ εάν είναι ψηλαφητή και ορατή εν ηρεμία, ταξινομείται ως 3ου βαθμού.

Συχνότητα εμφάνισης της Κιρσοκήλης

Η κιρσοκήλη αφορά το 10-15% του άρρενος πληθυσμού.

Στους υπογόνιμους άνδρες ανευρίσκεται κιρσοκήλη στο 40% των περιπτώσεων.

Εάν ένας άνδρας έχει ήδη παιδί και δεν μπορεί να κάνει άλλο (δευτερογενής υπογονιμότητα), η συχνότητα εμφάνισης κιρσοκήλης φθάνει το 80%.

Κλινική εικόνα της Κιρσοκήλης

Η κλινική εικόνα της κιρσοκήλης συνίσταται στη διόγκωση του σύστοιχου ημιοσχέου, εμφανή σε όρθια θέση ή σε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Δύναται να συνυπάρχει αίσθημα βάρους ή άλγους στο όσχεο.

Διάγνωση της Κιρσοκήλης

Η διάγνωση της κιρσοκήλης τίθεται με την κλινική εξέταση και κυρίως με το έγχρωμο Doppler υπερηχοτομογράφημα (Triplex) οσχέου.

Ο ασθενής εξετάζεται σε ύπτια, καθώς και σε όρθια θέση, εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Η εξέταση περιλαμβάνει τη μέτρηση της διαμέτρου της έσω σπερματικής φλέβας και ακολούθως την ύπαρξη παλίνδρομης ροής στο φλεβικό δίκτυο κατά τη διάρκεια του χειρισμού Valsalva (αύξηση ενδοκοιλιακής πιέσεως).

kirsokili04

Εικόνα Κιρσοκήλης σε Triplex οσχέου

Κιρσοκήλη και Υπογονιμότητα – Πως η Κιρσοκήλη μπορεί να επηρεάσει την Σπερματογένεση

Η κιρσοκήλη δύναται να επηρεάσει τη σπερματογένεση και ακολούθως την ανδρική γονιμότητα, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας των όρχεων (μέσω φλεβικής στάσης, αυξημένης ενδοορχικής αιματικής διήθησης και διαταραχών στην μικροκυκλοφορία των όρχεων). Η φυσιολογική θερμοκρασία των όρχεων είναι 2-4 °C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του ορθού.

Επιπλέον ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η διαταραχή της ορχικής αιματικής μικροκυκλοφορίας, λόγω χρόνιας φλεβικής στάσης με συνακόλουθη ιστική υποξία.

Εν τέλει η δυσμενής επιρροή στη σπερματογένεση οφείλεται και στην παλινδρόμησης αίματος από την αριστερή νεφρική φλέβα προς την έσω σπερματική με μεταφορά τοξικών μεταβολιτών της νεφρικής και επινεφριδιακής λειτουργίας σε αμφότερους τους όρχεις (φλεβική επικοινωνία μεταξύ των ημιοσχέων).